Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla kółka matematyczno-informatycznego
prowadzonego przez panią Katarzynę Fredyk
przy Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

uczniów w kółku: 7opiekun kółka: Katarzyna Fredyk

Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Katarzynę Fredyk przy Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

Opis działalności kółka

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas V i VI.

Główne cele to:
Wspieranie i rozwijanie zainteresowań, i zdolności matematycznych uczniów na II etapie edukacyjnym oraz wykorzystanie technologii informacyjnej do nauki matematyki.
Stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej.
Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
Rozbudzenie zainteresowań, rozwijanie predyspozycji i uzdolnień poprzez dobór odpowiednich metod i form pracy.
Kierunkowanie i krystalizowanie zdolności.
Rozwijanie kompetencji w zakresie samodzielnego pogłębiania wiedzy, mierzenia się z wyzwaniami, świadomego i samodzielnego uczenia się, przyjmowania odpowiedzialności za własny rozwój.
Poznawanie i stosowanie metod i technik twórczego rozwiązywania problemów.
Kształcenie myślenia logicznego, twórczego, krytycznego itp.
Kształcenie umiejętności formułowania twórczych i dociekliwych pytań i ocen, w tym dotyczących własnych rozwiązań i pomysłów.

Uczniowie:
- aktywnie uczestniczą w zajęciach, podejmują działania w ramach realizacji różnorodnych zadań,
- korzystają z różnych źródeł informacji, wykorzystują w pracy technologię informacyjną,
- dostrzegają matematykę w różnych aspektach życia,
- wykonują zadania na podstawie instrukcji,
- planują i organizują pracę indywidualnie, w parach i grupach,
- rozwiązują problemy i poszukują różnych sposobów ich rozwiązania,
- podejmują różnorodne działania matematyczne,
- dokonują samokontroli i samooceny
- przygotowują się do konkursów.

 

< powrót