Wielki konkurs Matematycznego Zoo
na łamigłówkę matematyczną

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Organizatorem konkursu "Wielki konkurs Matematycznego Zoo na łamigłówkę matematyczną" jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS: 0000402523, zwana dalej Organizatorem. Fundatorem nagród jest firma SZLIFF.

§ 2

Celem konkursu jest umożliwienie uczniom i nauczycielom szkół podstawowych zaprezentowania opracowanych przez siebie zagadek matematycznych, publikacja zbioru łamigłówek w internecie, oraz propagowanie pozytywnego podejścia do nauki matematyki wśród dzieci.

§ 3

ETAP 1

1. Przedmiotem konkursu w pierwszym jego etapie jest przygotowanie zagadki / łamigłówki matematycznej wraz z rozwiązaniem.

2. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się 10 stycznia, a kończy 21 marca 2014 roku (włącznie).

3. Jeden uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę prac.

4. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

§ 4

ETAP 2

1. Etap drugi konkursu polega na wytypowaniu drogą głosowania internautów najlepszej łamigłówki.

2. Etap 2 - głosowanie trwać będzie w terminie od publikacji zakwalifikowanych do drugiego etapu łamigłówek, do dnia 1 czerwca 2014 roku (włącznie).

3. Głos będzie można oddać raz dziennie.

§ 5

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych za zgodą swoich rodziców/ opiekunów oraz nauczyciele.

3. Nagrody główne w postaci tabletów przyznawane będą w dwóch kategoriach:
- uczniowie,
- nauczyciele,
po jednym tablecie dla autora z każdej kategorii, którego łamigłówka otrzyma najwięcej głosów internautów.

4. Nagrody dla głosujących - 10 kubków Matematycznego Zoo z tabliczką mnożenia - zostaną przyznane internautom, którzy oddali głosy na opublikowane w serwisie łamigłówki. Nagrody te zostaną przyznane w drodze losowania.

5. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną opublikowane w serwisie matzoo.pl pomiędzy 2 a 10 czerwca 2014 roku.

§ 6

1. Prace konkursowe należy nadsyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz konkursowy dostępny online pod adresem: http://matzoo.pl/wielkikonkurs-formularz

2. Podczas wypełniania formularza konkursowego należy podać tytuł łamigłówki, jej treść i dokładny sposób rozwiązania.

3. Istnieje także możliwość przesłania łamigłówki graficznej / w formie rysunku.

4. Zgłoszenia konkursowe zawierające jedynie treść łamigłówki, bez jej rozwiązania zostaną uznane za niepełne i nie będą kwalifikowały się wzięcia udziału w głosowaniu.

5. Organizator dokona selekcji nadesłanych prac bez konieczności uzasadniania swoich decyzji.

§ 7

Wynik I etapu konkursu tj. publikacja prac, które zakwalifikowały się do II etapu nastąpi do końca marca 2014 roku. W momencie publikacji prac konkursowych w serwisie matzoo.pl zostanie uruchomione głosowanie.

§8

Wynik II etapu czyli ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej http://matzoo.pl pomiędzy 1 a 10 czerwca 2014 roku. Zwycięzcy konkursu, tj. autorzy najlepszych łamigłówek oraz wytypowani w drodze losowania głosujący zostaną dodatkowo powiadomieni pocztą elektroniczną.

§ 9

1. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy konkursowej oraz upowszechniania jej na wszelkich znanych polach eksploatacji.

2. Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich.

§ 10

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany adres e-mail informacji i publikacji, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) .

2. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie informacji zawierających ich imiona, nazwiska, klasy, nazwy szkół i miejscowości na stronach internetowych oraz materiałach reklamowych organizatora.

§ 11

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania konkursu w każdym czasie.

 


powrót