DODAWANIE PISEMNE LICZB TRZYCYFROWYCH

wyłącz reklamy

1 1 3
+ 5 7 3

ANANAS ZA 10 POPRAWNYCH
00

DODAJ KOMENTARZ

WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA:

  • Nie ma jeszcze komentarzy do tego zadania.
    Bądź pierwszą osobą, która doda komentarz :)

 

pisupisu.pl
1) czynny udział w zdoby waniu wiedzy matematycznej przybliża dziecko
do mate ma tyki, rozwija krea tyw ność, umożliwia samodzielne odkrywanie
związków i za leż ności; duże możli wości samodzielnych obserwacji
i działań stwarza geo metria, ale tak że w ary t metyce można znaleźć obszary,
gdzie uczeń może czuć się odkrywcą;
2) znajomość algorytmów działań pisemnych jest konieczna, ale w praktyce
codzien nej działania pisemne są wypierane przez kalkulator; należy postarać
się o to, by matema ty ka była dla ucznia przyjazna, nie odstraszała
przesadnie skomplikowa nymi i żmud nymi rachunkami, których trudność
jest sztuką samą dla siebie i nie prowadzi do głęb szego zrozumienia
zagadnienia;
3) umiejętność wykonywania działań pamięciowych ułatwia orientację
w świecie liczb, weryfi kację wyników różnych obliczeń, w tym na kalkulatorze,
a także sza co wanie wyników działań rachunkowych; samo zaś
szacowanie jest umiejętnością wyjątkowo praktyczną w życiu codziennym;
matematyka, klasa 4, sprawdziany, testy, dodawanie pisemne liczb trzycyfrowych, matematyka szkoła podstawowa zadania