Regulamin serwisu matzoo.pl


I. INFORMACJE OGÓLNE

Korzystając z serwisu, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Obowiązujący regulamin jest przez nas udostępniany pod adresem http://www.matzoo.pl/regulamin

Właścicielem serwisu matzoo.pl (zwanym dalej Usługodawcą) na podstawie umowy użyczenia jest:

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej
z siedzibą w Warszawie (03-946), ul. Brazylijska 9A/46
http://frem.pl
kontakt@matzoo.pl
KRS: 0000402523
NIP: 113-285-15-63


II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności TUTAJ.


III. PRAWA AUTORSKIE

Materiały zawarte w serwisie matzoo.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez nas materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

Materiały w formacie PDF można drukować i kopiować wyłącznie na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

W przypadku chęci wykorzystania naszych materiałów w drukowanych publikacjach lub na stronach internetowych prosimy o kontakt.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości oferowanych przez nas materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych zadań i materiałów PDF oraz dodawania i usuwania elementów, a także czasowego lub całkowitego wyłączania z oferty wybranych materiałów.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie http://www.matzoo.pl/regulamin


Regulamin usługi "Komentarze SMS Kody"

1. Aby uzyskać możliwość zamieszczenia komentarza do zadania w serwisie matzoo.pl, Użytkownik serwisu musi wysłać SMS Premium na numer 7168 o treści PLN.T3X3Y. Cena SMSa to 1,00 PLN (1,23 PLN z VAT). W odpowiedzi otrzyma kod dostępu. Kod należy wprowadzić w formularzu dodawania nowego komentarza w miejscu oznaczonym jako "kod z SMSa".

2. Po wpisaniu kodu na stronie z formularzem dodawania nowego komentarza i wysłaniu formularza, Użytkownik otrzymuje informację o poprawnym dodaniu komentarza, bądź prośbę o ponowne wpisanie kodu. Po poprawnym wypełnieniu formularza, komentarz podlega ocenie moderatora i na jej podstawie pojawi się w serwisie.

3. Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie http://www.matzoo.pl/regulamin


Regulamin usługi "Strefa bez reklam"

1. Aby uzyskać dostęp do "Strefy bez reklam" Użytkownik serwisu musi zarejestrować się w serwisie wypełniając formularz dostępny na stronie http://www.matzoo.pl/strefa-bez-reklam i dokonać płatności, korzystając z systemu płatności internetowych umieszczonego w serwisie matzoo.pl

2. "Strefa bez reklam" aktywuje się w momencie dokonania płatności i jest aktywna przez 30, 90 lub 365 dni od dnia dokonania płatności.

3. Ponieważ dostęp do usługi "Strefa bez reklam" przyporządkowany jest do konkretnego Użytkownika, aby korzystać z usługi Użytkownik musi być zalogowany w serwisie.

4. Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie http://www.matzoo.pl/regulamin

REALIZACJA PŁATNOŚCI

Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej zobowiązuje się do uruchomienia płatnych części serwisu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty od Użytkownika. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania dodatkowych danych Użytkownika w celu realizacji płatności. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika uzyskanych w procesie realizacji płatności w celach innych niż weryfikacja zakupu oraz przyznanie dostępu do oferowanych usług.

FAKTURY VAT

Za zakupione usługi możliwe jest otrzymanie faktury VAT. W tym celu należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury) najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu. W cenie usług oferowanych w matzoo.pl uwzględniona została stawka 23% VAT.

REKLAMACJE

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu matzoo.pl podany na stronie kontakt, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z serwisu matzoo.pl przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.