EGZAMIN 8-KLASISTY 2021 ARKUSZ 2

wyłącz reklamy

Arkusz prezentuje przykładowe zadania zamknięte zgodnie z obowiązującą w 2021 roku formą i podstawą programową egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.


Przetwarzanie Pani/Pana adresu e-mail następuje wyłącznie w celu tworzenia wewnętrznych analiz. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Dokładne dane i informacje o administratorze dostępne są w Polityce prywatności. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6, ust. 1 f) RODO).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ZADANIE 1. (0-1)

W klubie Aikido w jednej z grup ćwiczy 25 aikidoków. Diagram przedstawia kolory pasów ćwiczących oraz liczbę osób posiadających pasy w poszczególnych kolorach. Jaki procent ćwiczących ma pas zielony?

A. % B. 16% C. 20% D. 25%

ZADANIE 2. (0-1)

Iloczyn dzielników liczby 16 wynosi:

A. 64 B. 128 C. 512 D. 1024

ZADANIE 3. (0-1)

Na świadectwie ukończenia szkoły 3 uczniów pewnej klasy miało ocenę celującą, 25% uczniów - ocenę bardzo dobrą, 50% - ocenę dobrą, 3 uczniów - ocenę dostateczną, nie było ocen dopuszczających ani niedostatecznych. Ilu uczniów było w tej klasie?

A. 20 B. 24 C. 28 D. 32

ZADANIE 4. (0-1)

Dane jest równanie:

(3x – 4) + (x + ) = 5 + a
Jeżeli rozwiązaniem równania jest liczba 6, to a wynosi:

A. 3 B. 11 C. 6 D. 3

ZADANIE 5. (0-1)

Na osi liczbowej zaznaczono liczby 4 oraz -1,5. Odległość środka odcinka, który te liczby wyznaczyły od zera wynosi:

A. -5,5 B. 1,25 C. 2,5 D. 6

ZADANIE 6. (0-1)

Na 45 minutowej lekcji jest przeprowadzany sprawdzian. Do rozwiązania jest 20 zadań. Jeśli założyć, że całe 45 minut przeznaczone jest na rozwiązywanie zadań i czas przeznaczony na rozwiązanie każdego zadania jest jednakowy, to ile minut i sekund zajmie rozwiązanie jednego zadania?

A. 2 minuty 15 sekund B. 4 minuty 30 sekund C. 2 minuty 25 sekund D. 4 minuty 50 sekund

ZADANIE 7. (0-1)

Piaskownicę wypełniono piaskiem do objętości. Po dosypaniu 1 wywrotki piasku była wypełniona do objętości. Ile kursów musi zrobić wypełniona wywrotka z piaskiem, aby piaskownicę wypełnić w 100%?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

ZADANIE 8. (0-1)

Wartość wyrażenia dla x = -1 wynosi:

A. 2 B. 0 C. -1 D. -2

ZADANIE 9. (0-1)

Jeśli każdą krawędź prostopadłościanu wydłużymy 3 razy, to jak zmieni się jego objętość?

A. wzrośnie 3 razy B. wzrośnie 9 razy C. wzrośnie 27 razy D. wzrośnie 81 razy

ZADANIE 10. (0-1)

Zegar wskazuje godzinę 16:00. Jaki kąt wklęsły wyznaczają wskazówki tego zegara?

A. 60 B. 240 C. 120 D. 300

ZADANIE 11. (0-1)

Średnia arytmetyczna wieku 7 osób w pewnej grupie wynosi 36, gdy dołączyły dwie osoby w jednakowym wieku, średnia zmalała o 2. W jakim wieku są osoby, które dołączyły?

A. 27 B. 34 C. 38 D. 54

ZADANIE 12. (0-1)

Trapez prostokątny ABCD ma jeden kąt rozwarty o mierze 120 stopni. Podstawa CD i ramię BC są sobie równe i mają długość 4 cm. Pole trapezu wynosi:

A. 8√3 cm2 B. 10√3 cm2 C. 20 cm2 D. 20√3 cm2

ZADANIE 13. (0-1)

Kąt pełny został podzielony na 3 kąty w stosunku 12:5:3. Jaką miarę ma największy z tych kątów?

A. 30 stopni B. 216 stopni C. 220 stopni D. 330 stopni

ZADANIE 14. (0-1)

Czerwony Kapturek spacerował po lesie z prędkością 3 km/h przez 2 godziny. W ciągu kolejnych 3 godzin przemaszerował 12 km. Z jaką średnią prędkością Czerwony Kapturek wędrował przez las?

A. 15 km/h B. 7 km/h C. 3,5 km/h D. 3,6 km/h

ZADANIE 15. (0-1)

Dany jest graniastosłup prawidłowy sześciokątny o objętości 12√3. O tym graniastosłupie wiadomo dodatkowo, że wszystkie jego krawędzie mają tę samą długość. Jaka to długość?

A. 3√3 B. √3 C. 2 D. 8