EGZAMIN 8-KLASISTY 2021 ARKUSZ 4

wyłącz reklamy

Arkusz prezentuje przykładowe zadania zamknięte zgodnie z obowiązującą w 2021 roku formą i podstawą programową egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.


Przetwarzanie Pani/Pana adresu e-mail następuje wyłącznie w celu tworzenia wewnętrznych analiz. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Dokładne dane i informacje o administratorze dostępne są w Polityce prywatności. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6, ust. 1 f) RODO).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ZADANIE 1. (0-1)

Na diagramie przedstawiono klasy IV - VIII i procent uczniów należących do poszczególnych klas. Ile procent uczniów uczęszcza do klas wyżej niż Kasia, jeśli 37% uczniów chodzi do klas niższych niż Kasia?

A. 23% B. 48% C. 63% D. 79%

ZADANIE 2. (0-1)

Na osi liczbowej zaznaczono liczby większe od -5,4 i mniejsze od 4,5.
Ile z tych liczb należy do zbioru liczb naturalnych?

A. 5 B. 6 C. 10 D. 11

ZADANIE 3. (0-1)

Dane są trzy wyrażenia:
2x+7 -5x-2 -1-x
Suma tych wyrażeń wynosi:

A. - 6x + 6 B. 2x - 1 C. 8x + 10 D. - 4x + 4

ZADANIE 4. (0-1)

Boki prostokątnej działki pozostają do siebie w stosunku 5:7. Długość ogrodzenia z furtką wynosi 72 m. Ile wynosi pole tej działki?

A. 216 m2 B. 315 m2 C. 350 m2 D. 630 m2

ZADANIE 5. (0-1)

Cenę towaru podniesiono o 20%, następnie podniesiono ją znów o 20%, a później obniżono o 40%. Jak zmieniła się cena końcowa w stosunku do ceny początkowej?

A. Nie zmieniła się B. Zmalała o 8,64% C. Zmalała o 13,6% D. Wzrosła o 4%

ZADANIE 6. (0-1)

Klub sportowy Jutrzenka gromadzi w swych szeregach grono osób, z których 40% to piłkarze, 35% lekkoatleci, 10% siatkarze, pozostali to pracownicy klubu: prezes, 2 sędziów, 5 trenerów i dietetyk. Ilu sportowców trenuje w klubie?

A. 51 B. 60 C. 69 D. 76

ZADANIE 7. (0-1)

Kasia, Tomek i Antek na zawodach strzelali do tarczy z wiatrówki. Każde z nich oddało po 10 strzałów. Kasia strzeliła trzy dziesiątki, siódemkę i resztę dziewiątek. Tomek miał średni wynik 8,8. Antek trafił zaś same dziewiątki. Które z dzieci uzyskało największą liczbę punktów?

A. Kasia B. Tomek C. Antek D. Kasia i Tomek uzyskali tyle samo punktów.

ZADANIE 8. (0-1)

Która z nierówności jest prawdziwa:

ZADANIE 9. (0-1)

Jedna z poniższych liczb jest podzielna jednocześnie przez 2, 3, 4, 5, 9 i 10. Wskaż tę liczbę.

A. 300 B. 810 C. 1620 D. 1910

ZADANIE 10. (0-1)

Marcin i Ania jechali na wycieczkę rowerową. Po dotarciu do wzgórza umówili się, że sprawdzą, kto szybciej dotrze na szczyt. Marcin wybrał drogę stromą, lecz 3 razy krótszą od tej, którą wybrała Ania. Ania jechała drogą dłuższą, po której poruszała się z prędkością 12km/h. Dotarła na miejsce po 2 razy dłuższym czasie niż Marcin. Z jaką prędkością jechał Marcin?

A. 6 km/h B. 8 km/h C. 10 km/h D. Jechali tą samą prędkością.

ZADANIE 11. (0-1)

Która liczba ma wartość różną od 215?

A.  B.  C.  D. 

ZADANIE 12. (0-1)

Pewien równoległobok, który nie jest rombem ma:

przekątne prostopadłe względem siebie
przekątne przecinające się w połowie swojej długości

ZADANIE 13. (0-1)

Jeden z kątów wewnętrznych równoległoboku jest trzy razy większy od drugiego. Jaką miarę ma ostry kąt tego równoległoboku?

A. 30 stopni B. 45 stopni C. 60 stopni D. 75 stopni

ZADANIE 14. (0-1)

Grubość kartki ma 1mm. Kartkę złożono na pół, następnie znów na pół i jeszcze raz na pół.

Grubość warstwy kartek utworzonej w ten sposób wynosi:

A. 8 mm B. 16 mm

Złożenie tej kartki n razy da warstwę grubości:

C. 2n D. 2n

ZADANIE 15. (0-1)

Dany jest graniastosłup pięciokątny o wysokości równej 10 cm. Obwód podstawy tego graniastosłupa wynosi 25 cm.
Oceń prawdziwość podanych zdań:

Podstawą tego graniastosłupa jest pięciokąt foremny.
Jego pole powierzchni bocznej wynosi 250 cm2.