EGZAMIN 8-KLASISTY 2021 ARKUSZ 5

wyłącz reklamy

Arkusz prezentuje przykładowe zadania zamknięte zgodnie z obowiązującą w 2021 roku formą i podstawą programową egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.


Przetwarzanie Pani/Pana adresu e-mail następuje wyłącznie w celu tworzenia wewnętrznych analiz. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej. Dokładne dane i informacje o administratorze dostępne są w Polityce prywatności. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6, ust. 1 f) RODO).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ZADANIE 1. (0-1)

Klasy 8 wzięły udział w ankiecie dotyczącej spędzania czasu wakacyjnego. Każdy uczeń wybrał jedną opcję. Określ prawdziwość zdań:

W ankiecie wzięło udział 120 uczniów.
72% uczniów nie spędzi wakacji w górach.

ZADANIE 2. (0-1)

Wyrażenie arytmetyczne -5-(-1+3)·(-2) ma wartość, która:

na osi liczbowej znajduje się między liczbami A/B

A. -3 i 0 B. -4 i -1

ZADANIE 3. (0-1)

W kawiarni zaparzono pewnego dnia 30 kaw małych i 40 większych. Kolejnego dnia zużyto na te gorące napoje tyle samo litrów wody, przygotowując jedynie 60 kaw większych. W jakim stosunku są do siebie objętości kaw małej i większej?

A. 1:2 B. 2:3 C. 3:4 D. 4:5

ZADANIE 5. (0-1)

W sklepie podwyższono ceny dwóch towarów o tej samej wartości - pierwszego o 10%, drugiego o 15%. Następnie obniżono ich ceny odpowiednio - pierwszego o 15%, drugiego o 20%. Zaznacz zdanie prawdziwe.

Towar pierwszy jest teraz tańszy od drugiego
Oba towary kosztują tyle samo

ZADANIE 6. (0-1)

Z poniższego wzoru Ola wyznaczyła x, a Tomek y. Ola zapisała: x=(k+p)(3+y), Tomek zapisał y=x-3(k+p)

Zapis Oli jest poprawny
Zapis Tomka jest poprawny

ZADANIE 7. (0-1)

Tramwaj wyruszył ze stacji z 10 pasażerami. Na pierwszym przystanku dwie osoby wysiadły, ale tramwaj odjechał z przystanku wioząc dwa razy tyle osób, co na początku. Na kolejnej stacji wsiadło dwa razy więcej osób niż na poprzedniej, a wysiadło ich trzy razy tyle, co na poprzedniej stacji. Ile osób jechało teraz tramwajem?

A. 20 B. 36 C. 38 D. 40

ZADANIE 8. (0-1)

Różnica wyrażeń i wynosi

A. 4 + 8√3 B. 12√3 C. 4 - 8√3 D.  - 4√3

ZADANIE 9. (0-1)

W drugim semestrze oceny Gosi z muzyki to jedna czwórka, dwie piątki i kilka szóstek. Ile szóstek ma Gosia, jeżeli jej średnia ocen wynosiła 5,5?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

ZADANIE 10. (0-1)

Droga dookoła bloku to prostokąt o wymiarach 60 m na 190 m. Pan Maciej dla relaksu przejechał 10 okrążeń z prędkością 15 km/h i 4 okrążenia z prędkością 24 km/h. Ile minut trwała przejażdżka?

A. 15 minut B. 25 minut C. 30 minut D. 60 minut

ZADANIE 11. (0-1)

Dane są liczby: Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. Rosnąca kolejność tych liczb przedstawia się następująco:

A. a, b, c B. c, a, b C. b, c, a D. b, a, c

ZADANIE 12. (0-1)

Na rysunku przedstawiono trapez złożony z trójkąta prostokątnego i równoramiennego, przy czym zaznaczona na rysunku przekątna trapezu oraz jego dłuższa podstawa są równej długości. Pole trapezu wynosi:

A. 45 B. 48 C. 56 D. 64

ZADANIE 13. (0-1)

W prostokątnym trójkącie ABC odcinek CD dzieli kąt ACB w stosunku 1:3. Kąt ACD ma miarę 15 stopni.

Miara kąta ADC wynosi 135 stopni
Odcinek BC jest dwa razy krótszy od odcinka AC

ZADANIE 14. (0-1)

Dane jest wyrażenie: Po obliczeniach uzyskamy wynik:

A.  B.  C.  D. 

ZADANIE 15. (0-1)

Suma liczby wierzchołków, ścian i krawędzi pewnego graniastosłupa wynosi 56. Jaki to graniastosłup?

A. Graniastosłup czworokątny B. Graniastosłup sześciokątny C. Graniastosłup ośmiokątny D. Graniastosłup dziewięciokątny