wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 11

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Ilu metrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie w skali 1:200000?

Odpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. mapa

A.200000 m B.200 m C.2000 m D.20000 m

ZADANIE 2. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia (1,2) do drugiej, jest równa:

A.0,144 B.14,4 C.1,44 D.2,4

ZADANIE 3. (0-1)

Który z podanych niżej iloczynów jest poprawnym rozkładem liczby 56 na czynniki pierwsze? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.2 · 2 · 7 B.2 · 2 · 3 · 7 C.2 · 7 · 7 D.2 · 2 · 2 · 7

ZADANIE 4. (0-1)

Oto informacja prasowa.

W poniedziałek 1 grudnia, w Warszawie słońce wzeszło punktualnie o 7:20. Teraz już codziennie, przez wiele kolejnych dni, będzie wschodzić później. Dopiero w czwartek za 8 tygodni i 5 dni słońce znów pojawi się na warszawskim niebie punktualnie o 7:20.

Którego dnia słońce wzejdzie w Warszawie ponownie o godzinie 7:20? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.30 stycznia B.31 stycznia C.1 lutego D.2 lutego

ZADANIE 5. (0-1)

Na pierwszym rysunku przedstawiono wskazania wagi po umieszczeniu na niej pustego pojemnika. Na drugim rysunku przedstawiono wskazania wagi dla tego samego pojemnika zapełnionego mąką.

wagi

Jakie będzie wskazanie wagi, przy zapełnieniu tego pojemnika do połowy mąką? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.1,4 kg B.1,1 kg C.1,0 kg D.0,8 kg

ZADANIE 6. (0-1)

Motocykl przebył 125 km, jadąc z jednakową prędkością 100 km/h.

Ile czasu potrzebował na pokonanie tej odległości?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pojazd A.75 minut B.125 minut C.25 minut D.60 minut

ZADANIE 7. (0-1)

Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.

8 + 2 · 4 = ____

A.16 B.40

40 – 13 + 7 = ____

C.20 D.34

ZADANIE 8. (0-1)

W trójkącie KLM dwa kąty wewnętrzne mają miary 40° oraz 60°.

Oceń, które z poniższych zdań jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

Trójkąt KLM jest trójkątem ostrokątnym, ponieważ wszystkie kąty są ostre. P
Trójkąt KLM jest trójkątem prostokątnym, ponieważ jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 90°. P
Trójkąt KLM jest trójkątem rozwartokątnym, ponieważ jeden z kątów wewnętrznych jest rozwarty. P

ZADANIE 9. (0-2)

Z sześcianu o objętości 27 cm3 wycięto kilka mniejszych sześcianów o boku 1 cm i otrzymano figurę, jak pokazana na poniższym rysunku. bryła

Odpowiedz na pytania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

Ile małych sześcianów wycięto z tej figury?

A.1 B.3 C.4 D.5

Jaka jest objętość powyższej figury?

A.26 cm3 B.24 cm3 C.23 cm3 D.22 cm3