Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 15

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli liczbę 3/5 zwiększymy o 4/5 to otrzymamy:

A.7/10 B.1 2/5 C.9/5 D.12/7

ZADANIE 2. (0-1)

Mateusz analizuje zestaw liczb: -549, -250, 313 i 720.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Najmniejszą liczbą jest liczba -549. P F
Najbliżej zera na osi liczbowej jest liczba -250. P F

ZADANIE 3. (0-2)

Termometry poniżej przedstawiają temperatury jakie zostały zanotowane w kilku miastach Polski.

A. Warszawa B. Wrocław C. Poznań D. Gdańsk

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę.

W którym mieście zanotowano najniższą temperaturę? A B C D
W którym mieście zanotowano zero stopni? A B C D

ZADANIE 4. (0-1)

Który z podanych niżej iloczynów jest poprawnym rozkładem liczby 54 na czynniki pierwsze? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.2 · 3 · 3 B.2 · 3 · 3 · 3 C.2 · 2 · 3 · 3 D.2 · 2 · 2 · 3 · 3

ZADANIE 5. (0-1)

chłopiec

Kuba szedł przez dwie minuty z prędkością 3 m/s.

Jaką drogę pokonał? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.6 m B.60 m C.180 m D.360 m

ZADANIE 6. (0-1)

Klaudia przygotowała napój z 1 litra wody i 0,1 litra soku. Następnie wlewała do szklanek porcje po 20% litra tego napoju.

sok

Ile najwięcej takich porcji napoju mogła przygotować?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.7 B.6 C.5 D.4

ZADANIE 7. (0-1)

Martyna ma trzy monety po 20 groszy, pięć monet po 50 groszy i jedną monetę dwuzłotową. Jaką kwotą dysponuje Martyna?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.5 zł 10 gr B.5 zł 60 gr C.4 zł 90 gr D.4 zł 60 gr

ZADANIE 8. (0-1)

Z prostokątnej płyty o wymiarach 50 cm na 90 cm trzeba wyciąć jak największe koło.

Jaki promień będzie mieć to koło? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.15 cm B.25 cm C.45 cm D.50 cm

ZADANIE 9. (0-1)

Przyjrzyj się poniższym rysunkom

I II III IV
p11 p12 p13 p14

Na którym rysunku zaznaczono kolorem czerwonym promień okręgu?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.I B.II C.III D.IV