wakacje x

Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 18

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli liczbę 3/7 pomnożymy przez 2/3 to otrzymamy:

A.5/7 B.6/7 C.1 2/7 D.2/7

ZADANIE 2. (0-1)

Spośród liczb: 18, 81, 116, 318, 416, 954 wybierz te, które są podzielne przez 9.

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.18, 81, 416 B.18, 318, 954 C.18, 81, 954 D.18, 81, 318, 954

ZADANIE 3. (0-2)

Na każdym z poniższych rysunków prostokąt podzielono na jednakowe części.

A. B. C. D.
p11 p12 p13 p14

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę.

Na którym rysunku zaznaczono na żółto 50% pola prostokąta? A B C D
Na którym rysunku zaznaczono na żółto 3/8 pola prostokąta? A B C D

ZADANIE 4. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Wartość wyrażenia (0,3) do drugiej, jest równa:

A.0,9 B.0,09 C.0,6 D.0,06

ZADANIE 5. (0-1)

Żółw pokonał dystans 120 metrów poruszając się z jednakową prędkością 0,2 m/s.

Ile czasu potrzebował na pokonanie tej odległości? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

żółw A.10 minut B.6 minut C.18 minut D.30 minut

ZADANIE 6. (0-1)

Ilu metrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie w skali 1:10000? mapa

Odpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.10 m B.100 m C.1000 m D.10000 m

ZADANIE 7. (0-1)

Na pierwszym rysunku przedstawiono wskazania wagi po umieszczeniu na niej pustego pojemnika. Na drugim rysunku przedstawiono wskazania wagi dla tego samego pojemnika zapełnionego mąką.

wagi

Jakie będzie wskazanie wagi, przy zapełnieniu tego pojemnika do połowy mąką? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.1,6 kg B.1,25 kg C.1,1 kg D.0,95 kg

ZADANIE 8. (0-1)

Z dwóch jednakowych prostokątów o bokach 60cm i 40cm wycięto po cztery kwadraty o boku 10 cm, tak jak przedstawiono na rysunkach.

rys rys

Która z figur ma większy obwód i o ile centymetrów? Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

Większy obwód ma figura _____

A.I B.II

Jej obwód jest większy o ______

C.60 cm D.40 cm

ZADANIE 9. (0-1)

Określ rodzaj trójkąta CDE. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

W trójkącie równoramiennym CDE kąt przy podstawie ma miarę 45°.
Trójkąt CDE jest trójkątem:

A ostrokątnym ponieważ 1 wszystkie kąty są ostre.
B prostokątnym 2 jeden z kątów wewn. ma miarę 90°.
C rozwartokątnym 3 jeden z kątów wewn. jest rozwarty.