Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 19

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

1/5 z 15 to:

A.1/30 B.1/10 C.3 D.5

ZADANIE 2. (0-1)

Diagram przedstawia wyniki pomiarów temperatury powietrza między godziną 6:00 a 20:00.

diagram

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Najwyższą temperaturę zanotowano o godzinie 06:00. P F
Od godziny 14:00 do godziny 16:00 temperatura obniżyła się o 2°C. P F

ZADANIE 3. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli liczbę 2/3 pomnożymy przez 6/11 to otrzymamy:

A.4/11 B.6/11 C.12/11 D.18/22

ZADANIE 4. (0-1)

Samochód przebył 160 km, jadąc z jednakową prędkością 80 km/h.

Ile czasu potrzebował na pokonanie tej odległości?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pociąg A.120 minut B.80 minut C.60 minut D.30 minut

ZADANIE 5. (0-1)

Który z podanych niżej iloczynów jest poprawnym rozkładem liczby 90 na czynniki pierwsze?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.2 · 3 · 3 · 5 B.2 · 3 · 5 C.3 · 3 · 5 D.2 · 2 · 3 · 5

ZADANIE 6. (0-1)

W trójkącie KLM dwa kąty wewnętrzne mają miary 30° oraz 60°.

Oceń, które z poniższych zdań jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

Trójkąt KLM jest trójkątem ostrokątnym, ponieważ wszystkie kąty są ostre. P
Trójkąt KLM jest trójkątem prostokątnym, ponieważ jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 90°. P
Trójkąt KLM jest trójkątem rozwartokątnym, ponieważ jeden z kątów wewnętrznych jest rozwarty. P

ZADANIE 7. (0-1)

Z prostokątnej płyty o wymiarach 60 cm na 90 cm trzeba wyciąć jak największe koło.

Jaki promień będzie mieć to koło? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.20 cm B.45 cm C.30 cm D.60 cm

ZADANIE 8. (0-2)

Dany jest prostopadłościan o wymiarach jak na rysunku.

prostopadłościan

Odpowiedz na pytania. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

Jaka jest łączna długość wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu?

A.80 cm B.60 cm C.40 cm D.20 cm

Jakie jest pole powierzchni tego prostopadłościanu?

A.124 cm2 B.248 cm2 C.240 cm2 D.400 cm2

ZADANIE 9. (0-1)

Julia, Tomek, Sabina i Kuba poszli na zakupy. Julia miała 80 zł i wydała 25 zł, Tomek miał 60 zł i wydał 20 zł, Sabina miała 40 zł i wydała 20 zł, a Kuba miał 30 zł i wydał 3 zł.

Które z dzieci wydało największą część posiadanych pieniędzy? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.Julia B.Tomek C.Sabina D.Kuba