Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 20

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZADANIE 1. (0-1)

Który z podanych niżej iloczynów jest poprawnym rozkładem liczby 40 na czynniki pierwsze? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.2 · 2 · 2 · 5 B.2 · 2 · 5 C.2 · 2 · 3 · 5 D.2 · 4 · 5

ZADANIE 2. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli liczbę 3/2 zwiększymy o 5/2 to otrzymamy:

A.8 1/2 B.1 8/2 C.4 D.8/4

ZADANIE 3. (0-1)

Wiadomo, że 60 · 28 = 1680.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

6 · 2,8 = _____

A.168 B.16,8

0,6 · 0,28 = _____

C.1,68 D.0,168

ZADANIE 4. (0-1)

Diagram przedstawia wyniki głosowania na kandydatów do samorządu szkolnego.

diagram

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kamil zdobył dwa razy mniej głosów niż Mateusz. P F
Najmniej głosów zdobyła Alicja. P F

ZADANIE 5. (0-1)

Nikola przygotowała napój z 1 litra wody i 0,4 litra soku. Następnie wlewała do szklanek porcje po 25% litra tego napoju.

sok

Ile najwięcej takich porcji napoju mogła przygotować?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.6 B.5 C.4 D.2

ZADANIE 6. (0-1)

chłopiec

Karol szedł przez jedną minutę z prędkością 4 m/s.

Jaką drogę pokonał? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.40 m B.120 m C.240 m D.540 m

ZADANIE 7. (0-1)

Określ rodzaj trójkąta ABC. Wybierz odpowiedź A, B lub C i jej uzasadnienie spośród 1-3.

W trójkącie równoramiennym ABC kąt przy podstawie ma miarę 55°.
Trójkąt ABC jest trójkątem:

A ostrokątnym ponieważ 1 wszystkie kąty są ostre.
B prostokątnym 2 jeden z kątów wewn. ma miarę 90°.
C rozwartokątnym 3 jeden z kątów wewn. jest rozwarty.

ZADANIE 8. (0-1)

Na papierze w kratkę przedstawiono rysunek trawnika.

trawnik

Jaka jest powierzchnia tego trawnika? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.20 m2 B.12 m2 C.16 m2 D.26 m2

ZADANIE 9. (0-1)

Wiktor ma kolorowe klocki w postaci sześciennych kostek. Posklejał je i utworzył z nich bryłę przedstawioną poniżej. Na rysunku widać wszystkie klocki, których użył do zbudowania bryły.

rysunek

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Aby ułożyć prostopadłościan, Wiktor musiałby dołożyć do bryły tyle samo klocków ile już wykorzystał. P F
Jeżeli kostka ma objętość 10 cm3, to bryła Wiktora ma objętość 90 cm3. P F

ZADANIE 10. (0-1)

Klocek w kształcie sześcianu o krawędzi 10 cm rozcięto na osiem jednakowych sześcianów (poniższy rysunek).

Jakie jest pole powierzchni każdego z tych sześcianów?
Wybierz odpowiedzi spośród podanych.

bryła

A.150 cm2 B.160 cm2 C.300 cm2 D.600 cm2