Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 4

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli liczbę 1/2 podzielimy przez 1/3 to otrzymamy:

A.1/5 B.1/6 C.2/6 D.3/2

ZADANIE 2. (0-1)

Traktor przebył 60 km, jadąc z jednakową prędkością 40 km/h.

Ile czasu potrzebował na pokonanie tej odległości?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pociąg A.40 minut B.60 minut C.90 minut D.240 minut

ZADANIE 3. (0-1)

Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. Wybierz odpowiedzi spośród A i B oraz spośród C i D.

5 + 5 · 2 = ____

A.15 B.20

62 – 15 + 5 = ____

C.42 D.52

ZADANIE 4. (0-2)

Na każdym z poniższych rysunków prostokąt podzielono na jednakowe części.

A. B. C. D.
p11 p12 p13 p14

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę.

Na którym rysunku zaznaczono na zielono ¾ pola prostokąta? A B C D
Na którym rysunku zaznaczono na zielono 50% pola prostokąta? A B C D

ZADANIE 5. (0-1)

Spośród liczb: 27, 270, 3009, 27109, 51111 wybierz te, które są podzielne przez 9.

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.27, 270, 27109 B.27, 3009, 51111 C.27, 270, 51111 D.27, 51111

ZADANIE 6. (0-1)

Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty: KLM i ABC. Trójkąty te mają taką samą wysokość i boki (jak oznaczono odpowiednimi literami).

diagram

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąty ABC i KLM mają równe pola. P F
Trójkąty ABC i KLM mają równe obwody. P F

ZADANIE 7. (0-1)

Weronika przygotowała napój z 1,5 litra wody i 0,3 litra soku. Następnie wlewała do szklanek porcje po 25% litra tego napoju.

Ile najwięcej takich porcji napoju mogła przygotować? sok

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.8 B.7 C.6 D.5

ZADANIE 8. (0-1)

Ilu metrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie w skali 1:50000?

Odpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych. mapa

A.500 m B.50 m C.50000 m D.5000 m

ZADANIE 9. (0-1)

Wiktor ma kolorowe klocki w postaci sześciennych kostek. Posklejał je i utworzył z nich bryłę przedstawioną poniżej. Na rysunku widać wszystkie klocki, których użył do zbudowania bryły.

rysunek

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Aby ułożyć prostopadłościan, Wiktor musiałby dołożyć do bryły tyle samo klocków ile już wykorzystał. P F
Jeżeli kostka ma objętość 10 cm3, to bryła Wiktora ma objętość 80 cm3. P F