Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 7

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

Odpowiedz na pytanie.

Którą z cyfr: 2, 3, 4 czy 6 należy wstawić w miejsce znaku w zapisie 5432, aby otrzymać liczbę podzielną przez 2 i podzielną przez 3?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.2 B.3 C.4 D.6

ZADANIE 2. (0-1)

Kacper analizuje zestaw liczb: 916, -369, 538 i -450.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Najmniejszą liczbą jest liczba -369. P F
Najbliżej zera na osi liczbowej jest liczba -369. P F

ZADANIE 3. (0-1)

Diagram przedstawia wyniki pomiarów temperatury powietrza między godziną 6:00 a 20:00.

diagram

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Najniższą temperaturę zanotowano o godzinie 06:00. P F
Od godziny 10:00 do godziny 12:00 temperatura obniżyła się o 2°C. P F

ZADANIE 4. (0-1)

Martyna ma trzy monety po 20 groszy, pięć monet po 50 groszy i jedną monetę dwuzłotową. Jaką kwotą dysponuje Martyna?

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.5 zł 60 gr B.5 zł 10 gr C.4 zł 90 gr D.4 zł 60 gr

ZADANIE 5. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Nieskracalna postać ułamka 30/36 to:

A.15/18 B.10/12 C.4/6 D.5/6

ZADANIE 6. (0-1)

Na papierze w kratkę przedstawiono rysunek trawnika.

trawnik

Jaka jest powierzchnia tego trawnika? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.16 m2 B.18 m2 C.12 m2 D.32 m2

ZADANIE 7. (0-1)

Ciężarówka przebyła 60 km, jadąc z jednakową prędkością 50 km/h.

Ile czasu potrzebowała na pokonanie tej odległości?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

pojazd A.50 minut B.60 minut C.70 minut D.72 minuty

ZADANIE 8. (0-1)

Poniższe rysunki przedstawiają dwie bryły ułożone z sześcianowych kostek o boku 1 cm.

rys

Która z powyższych figur ma większą objętość i o ile centymetrów sześciennych? Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

Większą objętość ma figura ____

A.I B.II

Jej objętość jest większa o _____

C.2 cm3 D.1 cm3

ZADANIE 9. (0-2)

Szklanka ma pojemność ¼ litra.

1. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Pojemność szklanki to:

A.0,25 litra. B.0,2 litra. C.0,4 litra. D.1,4 litra.

2. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli woda wypełnia 50% pojemności tej szklanki, to znaczy, że w szklance jest:

A.1/16 litra wody. B.1/4 litra wody. C.1/2 litra wody. D.1/8 litra wody.