Sprawdzian szóstoklasisty na 100%

SPRAWDZIAN 6-KLASISTY - ZESTAW 9

Wpisz swój adres e-mail, aby rozpocząć rozwiązywanie testu.1 2 3 4 5 6 7 8 9

ZADANIE 1. (0-1)

chłopiec

Michał biegł przez 20 sekund z prędkością 6 m/s.

Jaką drogę pokonał?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.60 m B.120 m C.600 m D.1200 m

ZADANIE 2. (0-2)

Termometry poniżej przedstawiają temperatury jakie zostały zanotowane w kilku miastach Polski.

A. Szczecin B. Gdańsk C. Łódź D. Kraków

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym z nich zaznacz właściwą literę.

W którym mieście zanotowano najwyższą temperaturę? A B C D
W którym mieście zanotowano ujemną tempetaruę? A B C D

ZADANIE 3. (0-1)

Wiadomo, że 90 · 36 = 3240.

Podaj poprawne wartości poniższych iloczynów. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

90 · 0,36 = _____

A.324 B.32,4

0,9 · 0,36 = _____

C.3,24 D.0,324

ZADANIE 4. (0-1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeżeli liczbę 2/3 zmniejszymy o 1/6 to otrzymamy:

A.1/6 B.1/3 C.1/2 D.2/6

ZADANIE 5. (0-1)

Patrycja, Przemek, Kasia i Robert poszli na zakupy. Patrycja miała 60 zł i wydała 20 zł, Przemek miał 40 zł i wydał 15 zł, Kasia miała 20 zł i wydała 2 zł, a Robert miał 10 zł i wydał 3 zł.

Które z dzieci wydało największą część posiadanych pieniędzy? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.Przemek B.Patrycja C.Kasia D.Robert

ZADANIE 6. (0-1)

W trójkącie KLM dwa kąty wewnętrzne mają miary 20° oraz 60°.

Oceń, które z poniższych zdań jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

Trójkąt KLM jest trójkątem ostrokątnym, ponieważ wszystkie kąty są ostre. P
Trójkąt KLM jest trójkątem prostokątnym, ponieważ jeden z kątów wewnętrznych ma miarę 90°. P
Trójkąt KLM jest trójkątem rozwartokątnym, ponieważ jeden z kątów wewnętrznych jest rozwarty. P

ZADANIE 7. (0-1)

rysunek

Alan chciał wyczyścić dywan o wymiarach 4 m i 3 m. W łazience znalazł butelkę zawierającą 250 ml płynu do czyszczenia dywanu. Na opakowaniu podano, że 50 ml wystarcza do wyczyszczenia 4 m2 dywanu.

Czy Alanowi wystarczy płynu?

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Alanowi wystarczy płynu do wyczyszczenia dywanu. P F
Opakowanie umożliwia wyczyszczenie 25 m2 dywanu. P F

ZADANIE 8. (0-1)

Jaka jest łączna długość wszystkich krawędzi prostopadłościanu o wymiarach podanych na rysunku?

prostopadłościan

Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A.80 cm B.120 cm C.160 cm D.200 cm

ZADANIE 9. (0-1)

Maja analizuje zestaw liczb: 250, 313, 549 i 720.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Podzielna przez 9 jest tylko liczba 549. P F
Dwie liczby z zestawu są podzielne przez 2, a jedna przez 5. P F