Regulamin konkursu
3. TRIATHLON MATEMATYCZNY

 

§ 1

Organizatorem konkursu "3. Triathlon matematyczny" jest Fundacja Rozwoju Edukacji Matematycznej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS: 0000402523, zwana dalej Organizatorem. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

 

§ 2

Przedsięwzięcie ma na celu wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, upowszechnianie nauki przez zabawę. Ponadto poprzez różnorodność czekających na Uczestników konkursu zadań (np. sprawność rachunkowa, rozwiązywanie zadań tekstowych, rozwiązywanie zadań graficznych), projekt ma na celu zwrócić uczniom uwagę, jak w wielu różnych dziedzinach spotykamy się z matematyką i jak ważne jest rozwijanie wszystkich związanych z nią umiejętności. Nie wystarczy być dobrym w jednej, ulubionej dziedzinie matematycznej, ponieważ wszystkie one są ze sobą powiązane.

 

§ 3

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. W konkursie mogą brać udział jedynie uczniowie szkół podstawowych za zgodą swoich rodziców/ opiekunów.

 

§ 4

1. Konkurs odbywa się online, w serwisie internetowym Matematyczne Zoo (http://matzoo.pl).

2. Adres platformy konkursowej: http://triathlon.matzoo.pl

3. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na platformie konkursowej, wybierając swoją klasę (od 1 do 7).

4. Każdy Uczestnik konkursu może posiadać tylko jedno konto na platformie konkursowej.

5. Rejestrować się do konkursu można zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu, czyli do dnia 14 grudnia 2017 włącznie.

6. Poprzez zarejestrowanie się na platformie konkursowej Użytkownik oświadcza, że udzielił prawidłowych danych na swój temat.

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu, w tym Laureatów konkursu przez Fundację Rozwoju Edukacji Matematycznej, z siedzibą w Warszawie jest art. 23. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), tj. zgoda wyrażona w treści formularza rejestracyjnego oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych tj. art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane osobowe przekazane Fundacji przez Uczestnika konkursu przetwarzane są w celu: a) realizacji konkursu, w tym dostarczenia platformy konkursowej, b) wyłonienia zwycięzców konkursu, c) doręczenia nagród.

3. Fundacja pozyskuje PESEL z uwagi na fakt, że nagrody konkursowe mają znaczną wartość, a dana w zakresie PESEL jednoznacznie identyfikuje daną osobę.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie.

5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz składania wniosku do organizatora o ich poprawienie.

6. Przystępując do udziału w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i akceptuje jego postanowienia.

7. Dokonując zgłoszenia konkursowego, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, klasy oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej konkursu w przypadku wygrania w konkursie.

 

§ 6 PRZEBIEG KONKURSU

1. Przez 3 tygodnie, co tydzień publikowana będzie nowa konkurencja "triathlonu", czyli zadania matematyczne do rozwiązania przez Uczestników konkursu. Dla każdej klasy przygotowane są odpowiednie pod względem trudności zadania do rozwiązania.
2. Aby rozwiązać zadania Użytkownik musi być zalogowany na platformie.
3. Przed wejściem do konkurencji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami rozwiązywania konkurencji.
4. Godzina i miejsce rozwiązywania zadań konkursowych są dowolne.

 

§ 7 NAGRODY

1. Wśród uczniów, którzy najlepiej rozwiążą zawarte w konkurencjach zadania matematyczne rozlosowane zostaną nagrody.

2. Nagrody:
    - 7 laptopów,
    - 7 smartwatch'y,
    - 21 pamięci USB.

3. Nagrody zostaną rozlosowane w równym podziale na klasy (1 laptop, 1 smartwatch i 3 pendrive'y dla Uczestników w każdej klasie od 1 do 7).

4. Profile osób, które nie rozwiązały poprawnie zadań z wszystkich trzech konkurencji nie wezmą udziału w losowaniu nagród.

5. Wynik losowania zostanie opublikowany na platformie konkursowej http://triathlon.matzoo.pl.

6. Zwycięzcy konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni pocztą elektroniczną.

7. Nagrody zostaną rozesłane pocztą.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

 

§ 8

Harmonogram przebiegu konkursu:

24 października 2017 - publikacja platformy konkursowej pod adresem http://triathlon.matzoo.pl.

24 listopada 2017, godz. 00:00 - publikacja zadań pierwszej konkurencji.

1 grudnia 2017, godz. 00:00 - publikacja zadań drugiej konkurencji.

8 grudnia 2017, godz. 00:00 - publikacja zadań trzeciej konkurencji.

15 grudnia 2017, godz. 00:00 - zamknięcie dostępu do zadań i możliwości odpowiedzi na nie we wszystkich konkurencjach.

18 grudnia 2017 - ogłoszenie wyników losowania, nagrodzonych Uczestników konkursu.

 

§ 9

Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie informacji zawierających ich imiona, nazwiska, klasy, nazwy szkół i miejscowości na stronach internetowych oraz materiałach reklamowych organizatora.

 

§ 10

1. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania konkursu w każdym czasie.

do góry